צור קשר: info@r-c.co.il  |  טלפון 08-9495050
icon facebok icon instgram icon shopping icon youtube small  :stay connected

חברי מועדון נהנים יותר! 20% הנחה על מגוון טיפולים הצטרפו עכשיו

תקנון גיפט קארד

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. המפעילה – בית אבות גן דוד בע"מ ח.פ 510534662
 2. האתר – אתר האינטרנט 
 3.  "שובר": לעניין מסמך זה – ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או מודפס והמופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי מנהל האתר;
 4. "שובר מתנה": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה :
 5.  "שובר כסף": שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען בו, ובכפוף להוראות תקנון זה.
 6. המזמין – כל גולש או משתמש בשירותים המוצעים באתר
 7. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות
 8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.

ימי העסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב "המפעילה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

הוראות כלליות

 1. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת שרותי החברה לרבות שוברי מתנה והוא בבעלות המפעילה ומנוהל על ידה.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעילה:
  טלפון: 08-9495555; כתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המזמין באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המזמין באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המפעילה לבין המזמין.
 5. כל מזמין המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעילה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 7. רישומי המחשב של המפעילה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את המפעילה. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 9. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
 12. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
   

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

 1. המפעילה מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 3. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.
 4. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 5. ככל שלא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 6. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 7. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
 8. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 9. יובהר כי המפעילה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:
  א. אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
  ב. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילה, באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המפעילה.
  ג. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  ד. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  ה. אם ישנו חוב כספי למפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  ו. אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ז. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המפעילה.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי המפעילה, המפעילה תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 3. המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. המפעילה רשאית למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. המפעילה אף שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.
 4. המפעילה אינה מגבילה העברת שובר לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

ביטול עסקה והחזרת 

 1. רק מזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק") ולאמור לעיל ולהלן: 
  החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע"י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.
  בהתאם לחוק, המזמין רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג המפעילה; בדואר אלקטרוני; או באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על המזמין לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.
  מזמין רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים למעט במקרים הבאים:
  א. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף שוברים שנעשה בהם שימוש.
 2. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. 
 3. על המפעילה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.
 4. ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.
 5. רק המזמין אשר שילם בגין השובר יכול לבטל את רכישת השובר.
 6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 60 ₪.
 7. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של המפעילה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.
 8. עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.
 9. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 10. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 11. לא ניתן לזכות תשלום שבוצע בכרטיס מסוג "דיירקט". זיכוי יבוצע בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור המזמין למפעילה לצורך כך ויהיה מקובל על המפעילה, יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.
 12. את הזיכוי הכספי יקבל המזמין בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדי המפעילה, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – המפעילה תטפל בכך. הזמנות שהתשלום עבורן בוצעו במזומן, ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבון המזמין, בכל מקרה או שאלה שמתעוררת, שירות הלקוחות של המפעילה יעמוד לרשות המזמין בטלפון: 08-9495555; או בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. 
 2. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 3. השובר הנרכש ניתן להדפסה או לשליחה באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירת המפעילה, הכל כפוף לשיקולי המפעילה. ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר מהמפעילה ופעולה זו אינה ניתנת לביטול.

מימוש שובר

 1.  לא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.
 2. ניתן לשנות את השירות שעבורו נרכש השובר, לשירות אחר בשווי זהה, באישור המפעילה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. לא ניתן לשנות, להעביר או לבטל שובר שפג תוקפו. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.
 4. המפעילה לא תהא אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.
 5. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה ניתן לממשו. באחריות המלאה והבלעדית של המזמין לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף והמזמין יאבד את זכאותו לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שהמזמין יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.
 6. השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת טיפול ), כאשר הדבר נדרש.
 7. לאחר רכישת השובר על מזמין השובר ליצור קשר עם בית העסק לצורך קביעת 
 8. תוקף השובר הינו בין 6 ל- 24 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף השובר יצוין על גבי השובר.
 9. על אף האמור בסעיף ‏8 לעיל, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 6 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.
 10. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.
 11. חובה על המזמין  שובר, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול המפעילה לפני התאריך המתוכנן למימוש השובר וזאת על מנת לתאם מועד למימוש השובר.
 12.  לצורך מימוש השובר ו/או בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעילה  במספר: 08-9495555 פקס: 08-9495050 דואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

אחריות

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה –תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המפעילה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור השובר, לא יחייב הדבר את המפעילה ו/או מי מטעמה.
 3. תמונות השירותים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין השירותים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא המפעילה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. המפעילה ו/או מטעמה לא יהיו אחראיים לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של המפעילה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם  ספא רפאל סנטר וכן שם המתחם (www.r-c.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעילה.
 8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
   

מדיניות

 1. כדי לרכוש מוצר, המזמין מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 2. השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצד המזמין ושאר הגולשים באתר לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצד המזמין והגולשים באתר לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי התקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש. הזנת הפרטים האישיים ייחשב כהסכמה מצד המזמין למסירת הפרטים והמזמין אינו יכול להעלות טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה.
 4. המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, המפעילה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמה אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של המפעילה.
 5. המפעילה עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אולם אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שיימסר למפעילה דרך האתר. לפיכך, המפעילה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפעילה או אצל מי מספקיה, ועל כל מזמין לשקול בזהירות את המידע שמועבר לאתר.
 6. המפעילה משתמשת בחברת פיי מי, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 7. חברת פיי מי עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן.
 8. המפעילה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין.
 9. הפרטים האישיים של כל מזמין ישמרו במאגר המידע של המפעילה. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל מזמין רשאי, בכל עת, לפנות למפעילה ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביה ומצוי במאגר זה.
 10. כל מזמין זכאי לבקש מהמפעילה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר המידע, והמפעילה תפעל בהתאם להוראות הדין.
 11. המפעילה תימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים שלישיים, ותעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. המפעילה תמסור את המידע האישי אם תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת וכן לצורך ביצוע השירותים.
 12. המפעילה רשאית להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות הרגלי הגלישה של המזמין ושל הגולשים באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.
 13. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש.
   

מקום השיפוט והדין החל על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז מרכז.