תקנון חבר מועדון

 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 • החברות במועדון נכנסת לתוקף מרגע ההצטרפות למועדון .
 • חבר במועדון- כל אדם פרטי, אשר שילם בגין החברות במועדון בסך 50₪ מילא טופס הצטרפות, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.
 • השימוש במועדון הינו אישי (בהצגת ת.ז או כרטיס חבר מועדון)
 • רפאל סנטר תהיה רשאית לבטל כרטיס חבר אשר ייעשה בו שימוש שלא כדין, או בניגוד להוראות התקנון.
 • הזמנה שמבוצעת ע”ש חבר מועדון תוך שימוש בהנחת המועדון תשולם במלואה ע”י חבר המועדון המזמין.
 • אין כפל מבצעים – אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 • בהצטרפות למועדון הלקוחות מסכים החבר לקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות בספא רפאל סנטר.
 • לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 • רפאל סנטר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי הצטרפות ודמי חידוש ו/או לשנותם או לבטלם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם  הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי רפאל סנטר ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 • הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של רפאל סנטר ו/או מי מטעמה  ולא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות שיבוצעו על ידי רפאל סנטר או מי מטעמה.
 • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי הספא.
 • רפאל סנטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו / או את מסלול ההטבות מפעם לפעם על פי שיקול דעת הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי רפאל סנטר.
 • מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לחברות במועדון ניתן יהיה לקבל בטלפון 08-9495050.
 • עלות הצטרפות ו / או חידוש חבר מועדון הינה 50 ₪ .
 • תוקף המועדון הינו לשנה מיום ההרשמה – לקוחות שביצעו 4 טיפולים במהלך שנת המועדון האחרונה זכאים לחידוש המועדון ללא עלות.
 • בהצטרפות למועדון או חידוש חבר מועדון יש לבצע לפחות טיפול אחד במהלך שנת החברות על מנת להיות זכאים להטבות המועדון.

הטבות חבר מועדון

 • חברי מועדון נהנים ממבצעים, הנחות וחבילות לחברי מועדון בלבד..0
Cart